Stabilizační opatření proti vodní a větrné erozi

 • keřové i stromové druhy vrb mají významné místo mezi dřevinami používanými k technicko-biologickým a biologickým řešením při vytváření stabilizačních prvků a protierozních opatření v krajině
 • díky široké ekologické amplitudě rodu Salix se uplatní nejen na vlhkých stanovištích, ale i na extrémních lokalitách jako pionýrské dřeviny osidlující minerální půdu, rekultivované plochy, náspy podél komunikací apod.
 • jako domácí dřeviny vrby nacházejí nové uplatnění v osazování protierozních mezí a hrázek v souladu s implementací standardů GAEC

Stabilizace břehů, břehové porosty a buffer zóny

 • zakládání břehových porostů jako biologická metoda ochrany břehů vodotečí před vodní erozí a abrazí je specifickým a zároveň tradičním způsobem používání vrb
 • technická řešení zpevňování břehů stavbami z betonu a kamene lze začlenit do krajiny výsadbou doprovodných porostů
 • v revitalizaci říčních systémů nově nachází uplatnění vysazování dřevinné vegetace, zejména vrb do tzv. buffer zón k ochraně proti přenosu materiálu vyplavovaného z rozsáhlých ploch obdělávané zemědělské půdy do vodních toků

Stabilizační prvky z vrbového materiálu

 • kordonové výsadby
 • zápletové plůtky
 • palisády
 • haťové válce na haťování svahů (fašiny)
 • vrbová krytina
 • oživení kamenné rovnaniny
 • osázení protierozních mezí
 • kombinace různých prvků

Nabízíme:

 • konzultace při přípravě projektu protierozních opatření
 • pro realizace projektů dodáme materiál z vrb dle Vašich požadavků na druhovou skladbu, velikost a druh materiálu (zelená/mechanická stabilizace):
    - vrbové pruty
    - vrbové hole
    - dřevité řízky
    - sazenice vrb
 • všechny druhy materiálu z vrb v souladu s příslušnými ČSN a právními předpisy platnými v oblasti projektování protierozních opatření
 • sortiment domácích druhů vrb prověřených desítkami let praxe v zakládání různých typů funkčních výsadeb v České republice

 Více o sortimentu vrb najdete v sekci Sortiment vrb.


Fotogalerie